Verzending binnen 1-2 werkdagen | Gratis verzending binnen Nederland vanaf €100
0

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Tablejoy is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verkopen van producten voor op en/of rond de tafel via de Webshop.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die producten koopt van Tablejoy.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Tablejoy en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Webshop’ verstaan: het online platform van Tablejoy waar Klant producten kan kopen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website tablejoy.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Tablejoy gesloten Overeenkomsten waarbij Tablejoy producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Tablejoy overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant plaatst een bestelling op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.
 3. Deze Algemene voorwaarden worden aangeboden aan Klant op de Website, waardoor ze van toepassing zijn op de Overeenkomst zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Tablejoy zal zich inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Tablejoy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Tablejoy de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tablejoy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Tablejoy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tablejoy zijn verstrekt, heeft Tablejoy het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Tablejoy hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Tablejoy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.


Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Tablejoy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Tablejoy goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Tablejoy bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Tablejoy gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


Artikel 6 Annulering

Annulering van de Overeenkomst na plaatsing van de bestelling is niet mogelijk. Klant dient over te gaan tot retournering zoals omschreven in artikel 10 van deze Algemene voorwaarden indien Klant het bestelde product toch niet wenst te hebben.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.
 3. Tablejoy heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Tablejoy heeft het recht om verkoopprijzen op de Website op enig moment te wijzigen.
 5. Betaling geschiedt via de elektronische betalingsmogelijkheden aangeboden op de Website.
 6. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Tablejoy verzendkosten van € 6,95 tot een gewicht van 30 kg. Boven de 30 kilo zal Tablejoy contact opnemen met Klant om te overleggen wat de beste optie voor verzenden is en wat de daarbij horende verzendkosten zullen zijn.
 7. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Tablejoy mede te delen.

Artikel 8 Verzending en bezorging

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Oostzaan.
 2. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Tablejoy maakt altijd gebruik van een ‘Track and Trace’ barcode bij verzending, waardoor het pakket gedurende het gehele traject gevolgd kan worden.
 3. Tablejoy maakt gebruik van PostNL voor verzending. PostNL zal twee keer pogen om het pakket thuis af te leveren, dan wel te bezorgen bij de buren. Wanneer het pakket ergens anders bezorgd wordt, krijgt Klant hier altijd bericht van. Indien het pakket bij een nabij postkantoor wordt afgeleverd, blijft het pakket 14 dagen liggen. Wanneer Klant het pakket niet binnen deze 14 dagen ophaalt, wordt het teruggestuurd naar Tablejoy. Kosten voor nieuwe verzending zijn voor Klant, tenzij bezorging niet mogelijk is door een kennelijke fout van Tablejoy.
 4. De levertermijn van Tablejoy is 1 tot 3 werkdagen. Aan deze termijn kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Bij zoekraken van een pakket zal Postnl een onderzoek instellen. Zolang het onderzoek loopt zal een pakket niet als vermist gezien worden en zal er ook geen vergoeding betaald worden.

 

Artikel 9 Retournering

 1. Producten mogen geretourneerd worden binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden. Klant dient binnen zeven (7) dagen melding te maken dat hij voornemens is het product te retourneren. Het gehele door Klant betaalde bedrag wordt binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product volledig teruggestort, inclusief verzendkosten.
 2. Klant dient te retourneren naar:Tablejoy
  Dahliasingel 65
  1511 EW Oostzaan
 3. Klant is gedurende deze veertien (14) dagen gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen product. Indien Klant besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt Tablejoy dit dan ook na te laten.
 4. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 5. Indien Klant de bestelling wenst te retournering dient Klant het retourformulier dat wordt meegestuurd met de bestelling in te vullen. Dit formulier dient Klant bij de retourzending te voegen.
 6. Slechts indien Tablejoy een onjuiste bestelling heeft opgestuurd, is het mogelijk voor Klant om kosteloos te retourneren. Het opsturen van de juiste bestelling komt dan ook voor rekening van Tablejoy.


Artikel 10 Ruilen

 1. Het ruilen van een product gaat overeenkomst hetgeen in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden is beschreven. Klant dient duidelijk aan te geven voor welk product het de bestelling wilt ruilen. Tabeljoy vergoedt echter geen verzendkosten bij het ruilen van producten, in tegenstelling tot retournering overeenkomstig artikel 9.1 van deze Algemene voorwaarden.
 2. Indien het gewenste product op het moment van ruilen niet op voorraad is, betaalt Tablejoy de aankoopkosten, exclusief verzendkosten, terug aan Klant. Tablejoy houdt Klant op de hoogte van het eventueel weer op voorraad zijn van het gewenste product, zodat Klant opnieuw een bestelling kan plaatsen wanneer het product weer op voorraad is.
 3. Ruilen is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst van het product.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Indien Klant een verkeerd adres opgeeft aan Tablejoy, waardoor levering niet of ondeugdelijk geschiedt, kan Tablejoy hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.
 1. De levertermijn als genoemd in artikel 8 lid 4 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Tablejoy nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Tablejoy enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 2. Tablejoy is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Tablejoy, verleent de Klant de bevoegdheid aan Tablejoy om, als een door Tablejoy ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden.
 3. Tablejoy draagt er zorg voor dat alle producten goed ingepakt worden voordat ze verzonden worden. Zodra het product verzonden is, wordt het eigendom overgedragen aan Klant en is Tablejoy niet meer aansprakelijk voor enige schade aan de producten.
 4. Producten zijn handgemaakt en/of vintage, wat inhoudt dat ze allemaal uniek zijn. Dit houdt in dat het mogelijk is dat de producten verschillend zijn of oneffenheden bevatten omtrent vorm en kleur. Tablejoy draagt er zorg voor dat op de Website zo goed mogelijk wordt aangegeven indien dit het geval is. Het kan echter voorkomen dat kleuren van producten op het scherm afwijken van de werkelijkheid. Wanneer Klant niet tevreden is over het product, kan hij het product retourneren overeenkomstig artikel 10 van deze Algemene voorwaarden.
 5. Tablejoy is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 6. Tablejoy doet haar best om zo zorgvuldig mogelijke informatie te verstrekken op de Website, maar is niet aansprakelijk indien eventueel foutieve informatie wordt verstrekt.
 7. Tablejoy is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 8. De Klant vrijwaart Tablejoy voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 9. Indien Tablejoy aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Tablejoy met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Tablejoy is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Tablejoy niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Tablejoy.
 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Tablejoy, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Tablejoy zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, stakingen of ernstige storingen in de systemen van Tablejoy.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Tablejoy overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Tablejoy heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Reclame

 1. Klant dient bij het binnenkomen van de producten te inspecteren of de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde producten overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de producten per e-mail aan Tablejoy te worden gemeld, met bijvoeging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij Tablejoy overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

 

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Tablejoy kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15 Intellectuele eigendom

 1. Tablejoy behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Foto’s van sfeerbeelden en/of producten welke door Tablejoy zijn gemaakt en op de Website zijn geplaatst mogen niet gebruikt worden zonder dat Tablejoy hiervoor toestemming heeft gegeven.
 3. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Tablejoy van gegevens. Klant zal Tablejoy vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@tablejoy.nlof telefonisch te melden via 06-41865350.

Artikel 17 Identiteit van Tablejoy

 1. Tablejoy is bij de KvK geregistreerd onder nummer 3428209 en draagt btw-identificatienummer NL146493643B02. Tablejoy is gevestigd aan de Dahliasingel 65 (1511EW) te Oostzaan.
 2. Tablejoy is per e-mail te bereiken via info@tablejoy.nlof middels de Website tablejoy.nlen telefonisch op 06-41865350.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Tablejoy en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Tablejoy en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland locatie Zaanstad.